KINIK KAYMAKAMLIĞI 
  KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 
 
SIRA
NO:
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(En geç süre)
1
3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN VALİLİK  VE KAYMAKAMLIKLARCA ÖNLENMESİ
1-Matbu dilekçe,
2-Kira kontratı, (varsa)
3-Tapu belgesi vs. (varsa)
15 Gün
2
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA BAŞVURU
1-Şikayet Dilekçesi
 
  (Dilekçede bulunması gereken hususlar: Şikayetçinin adı, soyadı, adresi ve telefon numarası, şikayet edilen memurun adı, soyadı, çalıştığı kurum)
30 + 15 Gün
3
4341 SAYILI MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİLERİNİN SAĞLANMASI HK.
(MUHTAÇLIK KARARI)
1-Başvuru formu  (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesi Başkanlığından, asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
15 Gün
4
5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNU GEREĞİNCE
(MUHTAÇLIK KARARI) 
1-Matbu Dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)
 
15 Gün
 
5.   
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU GEREĞİNCE (MUHTAÇLIK KARARI)
1-Matbu dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu, (2 adet)
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık kurulu raporu (%40 ve üzeri),
15 Gün
6.   
YURT DIŞI BAKIM BELGESİ  TASDİKİ
Yurt Dışı Bakım Belgesi formu
(Bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş muhtar onaylı)
10 Dakika
7.  
APOSTİLLE  TASDİK İŞLEMİ
Vatandaşlarca Lahey Sözleşmesine taraf Ülkelere gönderilecek olan resmi belgeler (İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçede bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve noter tasdikli belgelerin imza tasdik işlemi vs.)
10 Dakika
8.  
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA 2814 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK-2 MADDE GEREĞİNCE; GÖREVLERİ NEDENİYLE TAHSİS EDİLEN ORTAK KULLANIM ALANINDAN (DIŞARIDAN ATANAN YÖNETİCİ, APARTMAN GÖREVLİSİ, KAPICI, BEKÇİ) TAHLİYE İŞLEMİ 
1- Dilekçe
2- Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar          örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği,
3- Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/      yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu      kararı,
4- İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis      olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5- İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları      varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya      güvence altına alındığına dair belge örneği. 
 
7 Gün
9. 
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 75. MADDESİ GEREĞİNCE TAHKİKAT
(ECRİMİSİL VE TAHLİYE)
1- İlgili kurumun talep yazısı
2- Boşaltılması istenilen yer için yapılan tebligat,
3- Kira sözleşmesi ve diğer her türlü bilgi ve belgeler.
15 Gün
10.
DERNEK LOKALİ İZİN BELGESİ VERİLMESİ
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1- Yönetim kurulu kararının fotokopisi,
2- Tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4- Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge
1 gün
 
11.
5651 SAYILI KANUN GEREĞİNCE
TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI İZİN BELGESİ VERİLMESİ
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu dilekçe  
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi levhası fotokopisi
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı lisans belgesi fotokopisi
15 Gün
12.
İNTERNETTEN E-POSTA YOLUYLA YAPILAN BAŞVURULAR
İnternet aracılığı ile e-mail yoluyla yapılan başvurular ve Bakanlığın internet sitesinden ilgisi nedeni ile kurulumuza yönlendirilen ve diğer  e- mailler
30 Gün
13.
VATANDAŞLARDAN ELDEN VEYA POSTA İLE GELEN DİLEKÇELER
1- Dilekçe
 
Kaymakam ya da Yazı işleri Müdürü tarafından havale edilmiş dilekçeler,
Not : Adı soyadı, tarih, adres ve imza olmayan dilekçeler işleme alınmaz.
30 gün
14. 
EVRAK  VE DİLEKÇE HAVALE İŞLEMİ
Elden veya posta yolu ile gelen resmi evrak ve dilekçeler ilgili kuruma havale edilir.
İvedilikle
15. 
İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BAŞVURUSU
 1- Başvuru Formu
30 Gün
16. 
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU GEREĞİNCE YAPILAN MÜRACAATLAR
 
1- Bilgi edinme başvuru formu a)Gerçek kişiler için, b)Tüzel kişiler için
 (Bilginin başka kurumdan temin edilmesi durumunda süre 30 iş günüdür.)
   
 
15 İş günü
 
17. 
DÜĞÜN, EĞLENCE VE AV TÜFEĞİ RUHSATI DİLEKÇELERİ
Başvuru dilekçesi  
(Talep edilen konuya ait dilekçe ilgili kuruma havale edilir.)
5 Dakika
18. 
DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ İŞLEMLERİ
1-İtiraz dilekçesi (7 gün içinde)
2-Disiplin cezası kararı
3-Disiplin cezası kararı tebliğ-tebellüğ belgesi
30 Gün
19. 
KÖY SINIRLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1-Başvuru dilekçesi
2-Köylerde ihtiyar heyeti kararı ve krokisi
15 Gün
20. 
MUHTAR İZİN BAŞVURUSU
1- izin talep dilekçesi (İmzalı, mühürlü)
(İzine ayrılan muhtara 1. azanın vekâlet etmesi asıldır.)
15 Dakika
21. 
MUHTAR  İMZA
SİRKÜLERİ TASDİKİ
Muhtarın imza ve mührünü taşıyan belge,
10 Dakika
22. 
MUHTARLIK BELGESİ
Talep ve 1 adet fotoğraf
10 Dakika
23. 
YIPRANMIŞ, KAYBOLMUŞ VEYA ÇALINMIŞ MÜHÜR MÜRACAATI
1-Muhtarlık mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığına dair dilekçe.
2-Çalındı ise kolluk kuvvetlerince hazırlanmış tutanak.
3-Mühür bedeli dekontu ve eski berat
1 Ay
24. 
BİMER BAŞVURULARI
1- Başvuru dilekçesi
2- İnternet üzerinden yapılan Bimer başvuruları
 
 
15 Gün
 
25. 
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ BAŞVURUSU
Dilekçe  
 
15 Gün
26.
OMBUDSMANLIK BAŞVURUSU
1- Başvuru Formu
2- Konu ile ilgili belgeler
     (İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına karşı, yapılan başvurular)
3
İş günü
27.
ADLİ SİCİL BELGESİ
  (Sabıka Kaydı)
1- Dilekçe matbu
2- Nüfus Cüzdanı aslı
 
10 Dakika
28  
TÜKETİCİ SORUNLARI BAŞVURUSU
 
1- Matbu Başvuru Dilekçesi
2- Fatura,
3- Satış Fişi
4- Garanti Belgesi veya Sözleşme
3
Ay içinde
 
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvurunun eksiksiz belge ile yapıldığı hallerde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri                     :
 
İsim            : Veli KILIÇ 
                                                       
Unvan         : Yazı İşleri Müdürü      
                                       
Adres         : Kınık Kaymakamlığı  
                                                   
Tel              : 0(232) 6871009                                                                           
Faks            : 0(232) 6871184
                                                         
E-Posta       : kinik@icisleri.gov.tr
 
İkinci Müracaat Yeri                :
 
İsim            : Mustafa ERGÜN
 
Unvan         : Kaymakam      
 
Adres         : Kınık Kaymakamlığı
 
Tel              : 0(232) 6871009   
 
Faks            : 0(232) 6871184 
 
E-Posta       : kinik@icisleri.gov.tr